close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

   

  Francusko-Polskie Partnerstwo Strategiczne
  Program Współpracy

  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska, zdecydowane pogłębiać współpracę zgodnie z postanowieniami Traktatu o przyjaźni i solidarności między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską zawartego w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 roku, a także dążąc do jej intensyfikacji w ramach procesu integracji europejskiej zgodnie z duchem Traktatu z Lizbony, ustanowiły partnerstwo strategiczne.

  Partnerstwo strategiczne pomiędzy Republiką Francuską i Rzecząpospolitą Polską realizowane będzie poprzez współpracę w dziedzinach pozostających we wspólnym obszarze zainteresowania obu krajów, zarówno w wymiarze dwustronnym jak i wielostronnym, a w szczególności w Unii Europejskiej.

  W celu wdrożenia partnerstwa strategicznego Rządy Republiki Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej ustalają na najbliższe pięć lat Program Współpracy, obejmujący następujące dziedziny:

  I. Partnerstwo polityczne
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska zintensyfikują dialog polityczny. Dla osiągnięcia tego celu strony postanawiają co następuje:
  1. Każdego roku odbywać się będą Francusko-Polskie Konsultacje Międzyrządowe. Ponadto, w zależności od potrzeb, będą się odbywały konsultacje między ministrami i zebrania ekspertów w dziedzinach objętych Programem.
  2. Każda ze stron powoła pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw zbliżenia pomiędzy społeczeństwami.
  3. Dla usprawnienia współpracy strony wprowadzą regularną wymianę urzędników administracji publicznej oraz będą powoływać wspólne grupy robocze w wybranych dziedzinach.
  4. Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska zintensyfikują współdziałanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, który uważają za ważny wymiar ich współpracy.

  II. Współpraca europejska
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanawiają ustanowić mechanizm konsultacji umożliwiający uzgadnianie wspólnych inicjatyw i koordynację stanowisk w kluczowych obszarach polityki europejskiej. W szczególności strony zintensyfikują współpracę w zakresie:
  1. sprawnego przebiegu Prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej oraz przygotowania i przebiegu Prezydencji polskiej;
  2. implementacji Traktatu Lizbońskiego, szczególnie poprzez czynny udział w tworzeniu nowych instytucji Unii Europejskiej oraz w kształtowaniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;
  3. przyszłości wspólnych polityk i ich finansowania;
  4. refleksji na temat europejskiego modelu rolnictwa po 2013 roku oraz „przeglądu" Wspólnej Polityki Rolnej ;
  5. wspólnej polityki energetycznej i zrównoważonego rozwoju oraz współpracy w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi;
  6. rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w jej obu wymiarach: wschodnim i południowym;
  7. zbliżania stanowisk Państw członkowskich w kluczowych kwestiach dotyczących stosunków Unii Europejskiej z Rosją;
  8. pomocy rozwojowej;
  9. procesu rozszerzenia Unii Europejskiej;
  10. dialogu i współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi, a zwłaszcza USA, Kanadą, Chinami, Indiami;
  11. implementacji unijnych strategii wobec poszczególnych regionów świata.

  III. Współpraca w dziedzinie obronności
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanawiają zintensyfikować dialog w zakresie bezpieczeństwa. Będą dążyć do wzmocnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz prowadzić wspólną refleksję na temat transformacji Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wzmocnienia relacji Unia Europejska-Sojusz Północnoatlantycki. Aktualizacja Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa stanowi kolejną okazję do pogłębionych konsultacji. Współpraca ta będzie prowadzona w oparciu o następujące działania:
  1. zapewnienie interoperacyjności francuskich i polskich Sił Zbrojnych poprzez wszechstronną współpracę wojskową, współdziałanie uczelni wojskowych oraz wspólne uczestnictwo w międzynarodowych programach naukowych w dziedzinie wojskowości;
  2. wspieranie wspólnego zaangażowania w misje międzynarodowe, takie jak obecnie prowadzone w Czadzie, Kosowie czy Afganistanie;
  3. usystematyzowanie istniejącej współpracy w zakresie planowania, prowadzenia operacji i logistyki;
  4. rozwój współpracy przemysłów obronnych w duchu solidarności europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do modernizacji Sił Zbrojnych, wspólne wykorzystanie europejskich narzędzi takich jak Europejska Agencja Obrony i ramowy program badawczo-rozwojowy (PCRD) w dziedzinie bezpieczeństwa.

  IV. Współpraca w dziedzinie energetyki i środowiska
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanawiają wzmocnić współpracę w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska w oparciu o francusko-polską grupę roboczą do spraw energii oraz poprzez następujące działania:
  1. współdziałanie na rzecz rozwoju europejskiego potencjału energetycznego, a zwłaszcza:
  - wspólne dążenie do wypracowania europejskiego porozumienia dotyczącego pakietu energetyczno-klimatycznego przed końcem 2008 roku;
  - wypracowywanie wspólnych stanowisk, szczególnie w odniesieniu do rozwiązań prawnych przewidzianych w tym pakiecie;
  - wspólne wdrażanie europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej;
  2. wzmocnienie współpracy instytucjonalnej, technologicznej, przemysłowej i handlowej zwłaszcza w ramach francusko-polskiej grupy roboczej do spraw energii, obejmującej w szczególności:
  - wspieranie efektywności energetycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii;
  - opracowanie polskiego systemu prawnego, regulującego kwestie energetyki jądrowej, a także współpracę naukową w zakresie badań nad technologiami jądrowymi;
  - współdziałanie w procesie tworzenia w Polsce systemu bezpieczeństwa, szkolenia personelu i opanowywania sytuacji kryzysowych w dziedzinie energii jądrowej;
  - wymianę doświadczeń związanych z rozwojem nowej infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz i ropę;
  3. kontynuację i wzmacnianie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności utylizacji odpadów i redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych.

  V. Współpraca gospodarcza
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska zdecydowane są wspierać trwały rozwój współpracy gospodarczej i wymiany handlowej obu krajów. W tym celu strony postanowiły:
  1. kontynuować i poszerzać istniejące programy współpracy i szkoleń w dziedzinie wdrażania funduszy europejskich, budownictwa, urbanistyki i rozwoju regionalnego;
  2. prowadzić wymianę doświadczeń w duchu odnowionej Strategii Lizbońskiej, w dziedzinie wprowadzania reform w ramach przygotowywania krajowych programów reform;
  3. nawiązać współpracę w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z Paktu Stabilności i Wzrostu;
  4. rozpocząć współpracę w zakresie procedur zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym w związku z organizacją EURO 2012 w Polsce;
  5. wspierać wspólne projekty inwestycyjne w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności przemysłu;
  6. współpracować w zakresie badań i rozwoju, zwłaszcza poprzez:
  - wymianę doświadczeń w dziedzinie innowacji oraz identyfikacji kierunków badań naukowych;
  - wymianę dobrych praktyk w obszarze współpracy pomiędzy sektorami nauki igospodarki;
  - współpracę kadry naukowej obu krajów w celu realizacji założeń Strategii Lizbońskiej;
  7. zintensyfikować współpracę w dziedzinie przemysłu i transportu lotniczego oraz polityki w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej. Francja poprze aktywnie pełne członkostwo Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

  VI. Współpraca w dziedzinie infrastruktury, transportu i telekomunikacji
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanowiły rozszerzyć współpracę w dziedzinie transportu, infrastruktury i telekomunikacji, zwłaszcza na poziomie instytucjonalnym, technicznym i przemysłowo-handlowym. W tym obszarze strony podejmą następujące działania:
  1. rozwój partnerstwa w zakresie Transeuropejskiej Sieci Transportowej i innych ważnych projektów infrastrukturalnych;
  2. promocja innowacyjnych rozwiązań finansowania projektów związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury, a w szczególności portów lotniczych, zbiorowego transportu miejskiego i kolei dużej prędkości;
  3. współpraca na rzecz stworzenia warunków sprzyjających realizacji programów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem kwestii zabezpieczenia gruntów pod budowę i rozbudowę infrastruktury;
  4. wspieranie rozwoju wielkich, paneuropejskich sieci internetowych o wysokiej przepustowości w celu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

  VII. Współpraca w dziedzinie rolnictwa
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanowiły zintensyfikować współpracę w dziedzinie rolnictwa z uwzględnieniem kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej, będącej przedmiotem konsultacji w ramach francusko-polskiej grupy roboczej. Strony uzgodniły pogłębienie współpracy w następujących obszarach:
  1. wymiana doświadczeń w zakresie organizacji sektorów rolnictwa i zarządzania kryzysami rolnymi;
  2. komercjalizacji produkcji;
  3. opracowywanie strategii dla wspierania rolnictwa ekologicznego i bioróżnorodności na obszarach wiejskich;
  4. wymiana doświadczeń między służbami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi;
  5. wspieranie rozwoju leśnictwa i produkcji biopaliw w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

  VIII. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanowiły zacieśnić współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w nowych warunkach, jakie stworzyło wejście Polski do strefy Schengen. Będą dążyły w szczególności do:
  1. zintensyfikowania współpracy w dziedzinie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości;
  2. podjęcia działań na rzecz delegowania do Paryża polskiego sędziego łącznikowego, który będzie odpowiednikiem francuskiego sędziego łącznikowego w Warszawie;
  3. zbadania możliwości współpracy w zakresie szkolenia funkcjonariuszy przydzielonych do monitorowania granic, a także w zakresie współpracy na forum europejskich instytucji działających w obszarze spraw wewnętrznych;
  4. pogłębiania współpracy operacyjnej policji, szczególnie w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem oraz w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego;
  5. rozwijania współpracy administracyjnej i sądowej w zakresie polityki migracyjnej, a także prowadzenia systematycznych konsultacji w dziedzinie europejskiej polityki migracji i azylu w oparciu o projekt paktu na rzecz migracji i azylu;
  6. zintensyfikowania współpracy w dziedzinie walki z nielegalnym zatrudnieniem;
  7. pogłębiania współpracy w dziedzinie obrony cywilnej, zwłaszcza w obszarze zwalczania i przeciwdziałania klęskom żywiołowym i działania na rzecz wzmocnienia europejskich zdolności interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  8. Francja wspiera Polskę przy organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 i proponuje nowe formy współpracy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa podczas imprez sportowych.

  IX. Współpraca w dziedzinie kultury i edukacji
  Republika Francuska i Rzeczpospolita Polska postanowiły nadać nowy wymiar współpracy w dziedzinie kultury i edukacji w duchu wspierania różnorodności kulturowej i językowej. W tym celu strony zamierzają podejmować wspólne działania obejmujące:
  1. wspieranie inicjatyw na rzecz wprowadzenia w Europie obowiązkowego nauczania drugiego obcego języka nowożytnego począwszy od gimnazjum;
  2. rozwijanie dwujęzycznych klas francuskich w Polsce i międzynarodowych sekcji polskich we Francji. Liceum francuskie w Warszawie rozwinie swą ofertę pedagogiczną w celu przyciągnięcia większej liczby polskich uczniów;
  3. wzajemne uznawanie dyplomów szkół wyższych, zintensyfikowanie wymiany uniwersyteckiej, wspieranie wspólnych programów kształcenia z możliwością wprowadzenia wspólnych lub podwójnych dyplomów szkół wyższych;
  4. rozwijanie wspólnych badań naukowych w szczególności w dziedzinie środowiska, rolnictwa, nanotechnologii i biotechnologii oraz medycyny, zwłaszcza walki z rakiem;
  5. zintensyfikowanie, w perspektywie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, współpracy administracyjnej, zwłaszcza w dziedzinie nauki języka francuskiego;
  6. wspieranie wymiany doświadczeń w sprawach związanych z dziedzictwem narodowym, muzealnictwem i pamięcią historyczną, czego pierwszym przykładem będzie współpraca nad projektem Muzeum Historii Żydów w Polsce;
  7. wprowadzenie do programów szkolnych elementów dotyczących historii Polski we Francji i historii Francji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu XX wieku;
  8. wspieranie organizacji znaczących wydarzeń kulturalnych w ramach współpracy instytucji narodowych i lokalnych, a w szczególności przy organizacji obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w 2010 r.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: