close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • W dniu 15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dziennik Ustaw RP z dnia 14 lutego 2012 r. poz. 161), która wprowadza nową instytucję prawną:  przywrócenie obywatelstwa polskiego (przepisy ustawy dot. przywrócenia obywatelstwa weszły w życie już z dniem 15 maja 2012 r.), a ponadto wprowadza nowe regulacje prawne dotyczące postępowań w sprawach: o nadanie obywatelstwa polskiego, o uznanie za obywatela polskiego, o utratę obywatelstwa polskiego oraz o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

  Jednocześnie z wejściem w życie tej nowej ustawy uchylone zostały i przestały obowiązywać przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 231).

  Poniżej zamieszczamy linki do tekstu obowiązującej aktualnie ustawy o obywatelstwie polskim oraz wzory formularzy, jakie obowiązują przy składaniu wniosków w poszczególnych rodzajach postępowań w sprawach dot. obywatelstwa polskiego. 
   

  Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z informacją o sposobie wypełniania, znajdującą się na końcowych stronach wniosków.

  Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wskazywane we wniosku okoliczności. Odpisy aktów stanu cywilnego powinny być oryginalne, z autentyczną pieczęcią i podpisem urzędnika stanu cywilnego wydającego odpis.

  W przypadku dokumentów sporządzonych za granicą, do oryginalnego dokumentu należy dołączyć tłumaczenie na język polski (tłumaczenie takie może też być wykonane w polskim urzędzie konsularnym lub przez tłumacza przysięgłego).

   
  Tekst ustawy z 2 kwietnia 2012 r. dostępny jest na stronie internetowej:

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161/1

   

  Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

  Formularz wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego

  Formularz wniosku na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Formularz wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: