close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • Sprowadzenie do Polski zwłok i szczątków ludzkich osób zmarłych za granicą

   


  W celu sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia
  zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:

   


  1. pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym
  zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie

   


  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   


  Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:


  - aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,


  - dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej


  - w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie
  urzędowym stwierdzającym zgon.

   


  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez
  tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.

   


  Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy
  bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochówku.

   


  Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek, na podstawie:

   


  - pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta,


  - odpisu aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzający zgon,

   

  Oraz jeśli kremacja:


  -  zaświadczenie o kremacji zwłok w języku francuskim (certificat de crémation)

   

  lub jeśli transport ciała:

   

  - zaświadczenie zakładu pogrzebowego zajmującego się transportem, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny, zawierającej na dnie warstwę substancji chłonnej o grubości co najmniej 5 cm, a trumna metalowa została dokładnie zalutowana i włożona do drewnianej skrzyni w taki sposób, aby nie mogła się w niej poruszać. (mise en bière et fermeture du cercueil)


  Dokumenty nie wymagają tłumaczenia na język polski.

   


  Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia zgodnie z tabelą opłat konsularnych (link)

   

   


  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona
  do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez
  nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

   


  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:


  - pozostały małżonek(ka);
  - krewni zstępni;
  - krewni wstępni;
  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

   


  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć
  stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, przewóz urny z prochami dozwolony jest w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, zapisy prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt na adres e-mail: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

   

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

   

  Konsulat/wydział konsularny nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: