close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JAK MOŻEMY CI POMÓC?

 • Interwancja/informacja/pomoc Konsulatu wymaga zgłoszenia

   

  Wszelkie zapytania w sprawach bieżących oraz zgłoszenia sytuacji nadzwyczajnych należy kierować pod numer/fax/mail:
  Tel. : (00 33) 4 78 93 14 85
  Fax : (00 33) 4 37 51 12 36
  E-mail : lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  Poza godzinami pracy 8.30-16.30 (poniedziałek-piątek) w sytuacjach nadzwyczajych prosimy kontaktować się z telefonem dyżurnym:

  Tel. dyżurny: 06 80 42 59 17
  UWAGA: Telefon dyżurny konsulatu jest czynny nieprzerwanie w dni wolne od pracy oraz poza godzinami przyjęć w dni robocze.
  Numer dyżurny służy wyłacznie do zgłoszeń w razie konieczności szybkiej interwencji konsula: jak wypadki, zatrzymania, zgony, utrata dokumentów, pieniędzy, itp.
  Konsul dyżurny nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu (np. paszportowe, wizowe, prawne, itp.)

  Jak możemy Ci pomóc w sprawach nadzwyczajnych?

  W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

  W razie utraty pieniędzy konsul może:

  •     pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce
  •     w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie
  •     w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie.

   W przypadku konfliktu z pracodawcą konsul może ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy innymi miejscowymi instytucjami zajmującymi się obroną praw pracowniczych w danym kraju.

   W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności turysta ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego konsul może:
    
  •     powiadomić rodzinę o aresztowaniu
  •     uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów
  •     utrzymywać kontakt z zatrzymanym.


  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina.

  Kiedy konsul nie może pomóc?

  Niestety, nie zawsze możemy Ci pomóc - uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

  •     regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.
  •     świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe
  •     pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania
  •     ingerować w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.)
  •     pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: