close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NADANIE NUMERU EWIDENCYJNEGO PESEL

 • W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2016 r. poz. 722).

  Osoby wnioskujące o wydanie paszportu, które nie posiadają numeru PESEL lub nie mają pewności, czy numer ten był im nadany, są proszone o dołączenie do kwestionariusza paszportowego wypełnionego formularza - Wniosek o nadanie numeru PESEL, odpisu polskiego aktu urodzenia oraz odpisu polskiego aktu małżeństwa, jeśli w wyniku jego zawarcia nastąpiła zmiana nazwiska.

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się: wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL.

  Osobom nieposiadającym numeru PESEL można wydać paszport tymczasowy tylko raz (dotyczy także dzieci).  

   

  O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą - w związku ze sprawą paszportową - występuje konsul. W takich przypadkach nie pobiera się opłaty za tę czynność.

   

  UWAGA:  konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach niż sprawa wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

   

  W celu nadania numeru PESEL do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć:

   

  •  wypełniony "Wniosek o nadanie numeru PESEL", oraz
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oraz, odpowiednio, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa); nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  Dotyczy to również dzieci urodzonych i zamieszkujących za granicą, których rodzice - lub przynajmniej jedno z rodziców - posiadają obywatelstwo polskie. 

   

  Akty stanu cywilnego wydane przez urzędy zagraniczne muszą zostać umiejscowione  (transkrybowane) w Urzędzie Stanu Cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Wniosek o umiejscowienie można złożyć za pośrednictwem konsula.

   

  Należy mieć ze sobą kserokopie wszystkich dokumentów (kserokopie zdjęcia i wniosku paszportowego nie są wymagane).

   

  FORMULARZ DO POBRANIA:

   

  Wniosek o nadanie numeru PESEL

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: