close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 • PASZPORTY DLA MAŁOLETNICH (do 18-go roku życia)

   

  Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat przy składaniu wniosku jest obowiązkowa.

   

  Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy w kraju (konsula polskiego za granicą) lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. W sytuacji, gdy prawo decydowania  w sprawie wydania paszportu przysługuje tylko jednemu z rodziców należy ten fakt udokumentować, okazując np. orzeczenie właściwego sądu w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica,  oryginał aktu zgonu rodzica, w przypadku braku uznania dziecka przez ojca: polski odpis zupełny aktu urodzenia.

   

  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości - w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Francji - francuski paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

  Zgodnie z ustawą konsul wydaje małoletnim paszporty biometryczne z następującym okresem ważności:

   

  • 5 lat od daty jego wydania - dla małoletnich w wieku do 13 lat;
  • 10 lat od daty jego wydania - dla małoletnich powyżej 13 lat.

  Paszporty 5- i 10-letnie drukowane są w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 6 tygodni.

   

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOZENIA WNIOSKU O PASZPORT DLA MALOLETNIEGO

  1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego - DO POBRANIA TUTAJ

   

  • Instrukcja dot. wypełnienia wniosku do pobrania pod linkiem - TUTAJ
  • W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport biometryczny i tymczasowy w oczekiwaniu na biometryczny należy wypełnić dwa wnioski.
  • W punkcie 11 podpis składa wyłącznie małoletni, który ukończył 13 lat.

  2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.  W przypadku utraty polskiego dokumentu tożsamości (paszportu względnie dowodu osobistego) prosimy o dołączanie, w miarę możliwości, protokołu zgłoszenia z policji.

   

  3. Numer ewidencyjny PESEL. Jeżeli dziecko nie ma lub rodzice nie są pewni czy ich dziecko posiada numer PESEL, należy się skontaktować z Działem Paszportowym konsulatu.

   

  4. Odpis zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

   

  Uwaga!!! Pierwszy paszport dla małoletnich urodzonych za granicą może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydany na podstawie francuskiego odpisu aktu urodzenia z zastrzeżeniem, że zapis danych dziecka w paszporcie będzie ściśle odpowiadał zapisowi z aktu urodzenia (brak polskich znaków diakrytycznych ą, ę, ś, ł itd.). Należy przedłożyć odpis zupełny (w języku francuskim copie intégrale d'acte de naissance) LUB ewentualnie odpis skrócony (extrait d'acte de naissance) wraz z polskim odpisem aktu małżeństwa rodziców.

  Zagraniczny odpis aktu urodzenia może posłużyć tylko do wydania pierwszego paszportu tymczasowego. Jeżeli urodzenie dziecka nie zostało zarejestrowane w Polsce to przed wydaniem paszportu 5- lub 10-letniego niezbędne jest umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego i wyrobienie numeru PESEL.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozbieżności w danych osobowych) konsul może zażądać przedłożenia odpisów aktów stanu cywilnego w innych niż wymienione powyżej okolicznościach.

   

  5. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

   

  • Dla osób, które ze względów zdrowotnych (np. częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe) oraz w przypadku dzieci do ukończenia 5 (piątego) roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad.

   

  Wymogi dot. zdjęcia :

  Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportów biometrycznych

  Plakat - zdjęcia paszportowe

   

   

  6. Ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców (w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Francji - francuski paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport).

   

  7. W przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuowania nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.

   

  UWAGA:

   

  W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. O umiejscowienie polskich aktów stanu cywilnego można wnioskować za pośrednictwem konsula.

   

  Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany 11-cyfrowy numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą w związku z ubieganiem się przez nich o wydanie dokumentu paszportowego - występuje konsul. W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa -  bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie).

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: