close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORT DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • PASZPORTY BIOMETRYCZNE 10-LETNIE

   

  Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport zawiera dane biometryczne (wizerunek twarzy oraz odciski palców), które są umieszczone w dokumencie w formie elektronicznej. Odciski palców pobierane są w konsulacie za pomocą elektronicznego urządzenia.

  Zgodnie z ustawą  złożenie wniosku o dokument paszportowy oraz jego odbiór odbywa się osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie. Przy odbiorze weryfikowane są odciski palców. Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczas posiadany dokument paszportowy. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą.

  Paszporty drukowane są w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 6 tygodni.

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

   

   

  PASZPORTY TYMCZASOWE

   

  Paszporty tymczasowe z okresem ważności do 12 miesięcy konsul wydaje obywatelom polskim :

  • przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • którzy oczekują na wydanie paszportu.

  Zgodnie z ustawą  złożenie wniosku o dokument paszportowy oraz jego odbiór odbywa się osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie lub podczas dyżurów konsularnych (np. w Bordeaux, w Nicei, w Ajaccio, w Tuluzie). Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczas posiadany dokument paszportowy. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą. Okres oczekiwania na paszport wynosi 2 tygodnie w trybie normalnym lub 1 dzień w trybie ekspresowym. Podane okresy nie odnoszą się do wniosków złożonych podczas dyżurów konsularnych.

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT BIOMETRYCZNY I PASZPORT TYMCZASOWY:

   

   

  1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego DO POBRANIA TUTAJ

  • Informacja dot. wypełnienia wniosku paszportowego znajduje się pod linkiem - TUTAJ
  • W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport biometryczny i tymczasowy w oczekiwaniu na biometryczny należy wypełnić dwa wnioski.

   2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.

  W przypadku osób, które nie miały paszportu lub, których paszport stracił ważność - ważny polski dowód osobisty (dotyczy osób, które mają obowiązek posiadania dowodu osobistego). W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego sugerujemy zgłoszenie tego faktu na posterunku włoskiej policji i uzyskanie stosownego protokołu zgłoszenia. W uzasadnionych wypadkach (np. długotrwałego pozostawania bez dokumentów poświadczających polskie obywatelstwo) konsul może żądać przedłożenia decyzji właściwego wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

   

   

   3. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie) – Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Wymogi dot. zdjęcia :

  Instrukcja wykonywania zdjęć do paszportów biometrycznych

  Plakat - zdjęcia paszportowe

   

   

  Dla osób, które ze względów zdrowotnych (np. częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe) dopuszczalne są odstępstwa od wymogu otwartych oczu oraz zamkniętych ust;

   

  Istnieje także możliwość dołączenia fotografii przedstawiającej osobę:

  • w okularach z ciemnymi szkłami - należy wówczas przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • z nakryciem głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  4. Odpisy aktów stanu cywilnego:

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

  Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) składa się w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozbieżności w danych osobowych) konsul może zażądać przedłożenia odpisów aktów stanu cywilnego w innych niż wymienione powyżej okolicznościach.

   

   

  5. W przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 26 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuowania nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.

   

   

  UWAGI DODATKOWE:

   

  W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. O umiejscowienie polskich aktów stanu cywilnego można wnioskować za pośrednictwem konsula.

    

  Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany 11-cyfrowy numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą w związku z ubieganiem się przez nich o wydanie dokumentu paszportowego - występuje konsul. W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa -  bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie).

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: