close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH KONSULARNYCH

 • Osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

   

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:
   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

    

   Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

     

   W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub francuskim na adres: 

    

   Konsul RP w Lyonie

   79 rue Crillon

   69458 Lyon Cedex 06 

    

   Wniosek powinien zawierać:   

  •  imię i nazwisko składającego wniosek;

  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  • obywatelstwo;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  • podpis osoby składającej wniosek.

    

   W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

    

   Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

    

   Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

    

   Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

    

    

    

   Odmowa udostępnienia danych osobowych

    

   W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

   

   

   

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia: 

  • Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: