close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRYB WNIOSKOWANIA O KARTĘ POLAKA

 • Poniżej opisano kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać Kartę Polaka.

   

  1. Wypełnienie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Podczas spotkania z konsulem należy złożyć wypełniony formularz wniosku. Wniosek musi być wypełniony czytelnie w języku polskim. Podczas spotkania konsul przedstawi wnioskodawcy do podpisania deklarację przynależności do Narodu Polskiego oraz zweryfikuje wniosek od strony formalnej.  

   

  wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej

  wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby niepełnoletniej

   

  W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.

  Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu; podpis musi zmieścić się

  w narysowanej we wniosku ramce.

   

  2. Skompletowanie dokumentów

   

  Na potwierdzenie polskiej narodowości wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty lub inne dowody, z których wynika, że on sam lub jego przodkowie byli polskiej narodowości. Ważne jest, by dokumenty zawierały wpis o narodowości . Sam fakt urodzenia się na terenie Polski nie stanowi potwierdzenia polskiej narodowości.

   

   

  Na spotkanie z konsulem należy zabrać oryginały dokumentów (konsul musi sprawdzić między innymi autentyczność dokumentów) oraz ich kopie, które zachowa w aktach sprawy. W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów państwowych należy przynieść odpis z archiwalnego dokumentu (kopię potwierdzoną przez państwowe archiwum), a nie tylko zaświadczenie wydane przez archiwistę, że taki dokument znajduje się w archiwum.

   

  Jeśli osoba wnioskująca o Kartę Polaka nie posiada dokumentów potwierdzających jej polskie pochodzenie, ale aktywnie działa w polskiej lub polonijnej organizacji na rzecz języka i kultury polskiej lub społeczności polskiej od co najmniej trzech lat, wówczas może przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie. Prawo do wydawania zaświadczeń mają wybrane organizacje ze wszystkich państw objętych ustawą o Karcie Polaka. (Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji)

   

  Znajomość języka polskiego można wykazać przedstawiając: certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydawany na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

  Jeśli wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu, znajomość języka polskiego oceni podczas rozmowy konsul.

   

  3. Spotkanie z konsulem

   

  Na spotkanie z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

  • starannie wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie niezbędnych dokumentów;
  • oryginały i kserokopie dokumentu tożsamości oraz paszportu zagranicznego (jeśli posiada).
    

  Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

  Rozmowa z konsulem odbywa się wyłącznie w języku polskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: