close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • PASZPORTY 10-LETNIE DLA DOROSŁYCH

  Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport zawiera dane biometryczne (wizerunek twarzy oraz odciski palców), które są umieszczone w dokumencie w formie elektronicznej. Odciski palców pobierane są w konsulacie za pomocą elektronicznego urządzenia.

  Zgodnie z ustawą  złożenie wniosku o dokument paszportowy oraz jego odbiór odbywa się osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie. Przy odbiorze weryfikowane są odciski palców. Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczas posiadany dokument paszportowy. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą.

  Paszporty drukowane są w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 6 tygodni.

  W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

   

  PASZPORTY TYMCZASOWE DLA DOROSŁYCH

  Paszporty tymczasowe z okresem ważności do 12 miesięcy konsul wydaje obywatelom polskim :

  • przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • którzy oczekują na wydanie paszportu.

   Zgodnie z ustawą  złożenie wniosku o dokument paszportowy oraz jego odbiór odbywa się osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Lyonie lub podczas dyżurów konsularnych (np. w Bordeaux, w Tuluzie, lub w Nicei). Przy odbiorze należy przedłożyć dotychczas posiadany dokument paszportowy. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą. Okres oczekiwania na paszport wynosi 2 tygodnie w trybie normalnym lub 1 dzień w trybie ekspresowym. Podane okresy nie odnoszą się do wniosków złożonych podczas dyżurów konsularnych.

    

   WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT BIOMETRYCZNY I PASZPORT TYMCZASOWY:

    

   1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego – DO POBRANIA W KONSULACIE

  • W punkcie 6. formularza wniosku należy wpisać aktualny adres we Francji, natomiast w punkcie 7. - ostatnie miejsce zameldowania / zamieszkania w Polsce.
  • W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport biometryczny i tymczasowy w oczekiwaniu na biometryczny należy wypełnić dwa wnioski.

    2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.

   W przypadku osób, które nie miały paszportu lub, których paszport stracił ważność - ważny polski dowód osobisty (dotyczy osób, które mają obowiązek posiadania dowodu osobistego). W przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego sugerujemy zgłoszenie tego faktu na posterunku włoskiej policji i uzyskanie stosownego protokołu zgłoszenia. W uzasadnionych wypadkach (np. długotrwałego pozostawania bez dokumentów poświadczających polskie obywatelstwo) konsul może żądać przedłożenia decyzji właściwego wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

    3. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie) – o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, na białym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. WYMOGI DOT. ZDJĘCIA DO POBRANIA tutaj .  i wkleić link (https://www.msz.gov.pl/resource/18ca2d2b-2445-4735-b808-7a51766d8466:JCR )

    

   Dla osób, które ze względów zdrowotnych (np. częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe) dopuszczalne są odstępstwa od wymogu otwartych oczu oraz zamkniętych ust;

  • Istnieje także możliwość dołączenia fotografii przedstawiającej osobę:
  • w okularach z ciemnymi szkłami - należy wówczas przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • z nakryciem głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   4. Odpisy aktów stanu cywilnego:

   Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

   Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) składa się w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozbieżności w danych osobowych) konsul może zażądać przedłożenia odpisów aktów stanu cywilnego w innych niż wymienione powyżej okolicznościach.

   5. W przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 26 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuowania nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.

   UWAGI DODATKOWE:

   W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. O umiejscowienie polskich aktów stanu cywilnego można wnioskować za pośrednictwem konsula.

   Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany 11-cyfrowy numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą w związku z ubieganiem się przez nich o wydanie dokumentu paszportowego - występuje konsul. W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa -  bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie).

   Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

   W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

   

   

  PASZPORTY DLA MAŁOLETNICH (do 18. roku życia)

  Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Obecność małoletniego, który ukończył 5 lat przy składaniu wniosku jest obowiązkowa

  Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy w kraju (konsula polskiego za granicą) lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. W sytuacji, gdy prawo decydowania  w sprawie wydania paszportu przysługuje tylko jednemu z rodziców należy ten fakt udokumentować, okazując np. orzeczenie właściwego sądu w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica,  oryginał aktu zgonu rodzica, w przypadku braku uznania dziecka przez ojca: polski odpis zupełny aktu urodzenia.

   

  REALIZACJA SPRAW PASZPORTOWYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH W BRAKU ZGODNOŚCI STANOWISK RODZICÓW (czytaj więcej) link (http://www.mediolan.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/brak_zgodnosci_stanowisk_rodzicow/brak_zgodnosci_stanowisk_rodzicow )

   

  Rodzice załatwiający sprawy osobiście w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości - w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Francji - francuski paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport.

  Zgodnie z ustawą konsul wydaje małoletnim paszporty biometryczne z następującym okresem ważności:

  • 5 lat od daty jego wydania - dla małoletnich w wieku do 13 lat;
  • 10 lat od daty jego wydania - dla małoletnich powyżej 13 lat.

   Paszporty 5- i 10-letnie drukowane są w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 6 tygodni.

   W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

    

   WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOZENIA WNIOSKU O PASZPORT DLA MALOLETNIEGO

   1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego - DO POBRANIA w KONSULACIE.

  • W punkcie 6 formularza wniosku należy wpisać aktualny adres we Francji, natomiast w punkcie 7 - ostatnie miejsce zameldowania / zamieszkania w Polsce.
  • W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport biometryczny i tymczasowy w oczekiwaniu na biometryczny należy wypełnić dwa wnioski.
  • W punkcie 11 podpis składa wyłącznie małoletni, który ukończył 13 lat.

   2. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy.  W przypadku utraty polskiego dokumentu tożsamości (paszportu względnie dowodu osobistego) prosimy o dołączanie, w miarę możliwości, protokołu zgłoszenia z policji.

   3. Numer ewidencyjny PESEL. Jeżeli dziecko nie ma lub rodzice nie są pewni czy ich dziecko posiada numer PESEL, należy się skontaktować z Działem Paszportowym konsulatu.

   4. Odpis zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.

   Uwaga!!! Pierwszy paszport dla małoletnich urodzonych za granicą może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydany na podstawie francuskiego odpisu aktu urodzenia z zastrzeżeniem, że zapis danych dziecka w paszporcie będzie ściśle odpowiadał zapisowi z aktu urodzenia (brak polskich znaków diakrytycznych ą, ę, ś, ł itd.). Należy przedłożyć odpis zupełny (w języku francuskim copie integralle d'acte de naissance) LUB ewentualnie odpis skrócony (extrait d'acte de naissance) wraz z polskim odpisem aktu małżeństwa rodziców.

   Zagraniczny odpis aktu urodzenia może posłużyć tylko do wydania pierwszego paszportu tymczasowego. Jeżeli urodzenie dziecka nie zostało zarejestrowane w Polsce to przed wydaniem paszportu 5- lub 10-letniego niezbędne jest umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego i wyrobienie numeru PESEL.

    

   W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rozbieżności w danych osobowych) konsul może zażądać przedłożenia odpisów aktów stanu cywilnego w innych niż wymienione powyżej okolicznościach.

   5. Jedną kolorową fotografię (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie  ( link https://www.msz.gov.pl/resource/18ca2d2b-2445-4735-b808-7a51766d8466:JCR                   ) o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  • Dla osób, które ze względów zdrowotnych (np. częściowy paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe) oraz w przypadku dzieci do ukończenia 5 (piątego) roku życia dopuszczalne są odstępstwa od powyższych zasad.

   6. Ważne paszporty lub dowody osobiste rodziców (w przypadku obywateli polskich polski dokument paszportowy lub dowód osobisty, w przypadku obywateli Francji - francuski paszport lub dowód osobisty, a w przypadku obywateli innych państw - paszport).

   7. W przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt kontynuowania nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.

    

   UWAGA:

   W postępowaniu paszportowym wykorzystane mogą być tylko polskie akty stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc - przed złożeniem wniosku o paszport - umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. O umiejscowienie polskich aktów stanu cywilnego można wnioskować za pośrednictwem konsula.

   Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany 11-cyfrowy numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałych za granicą w związku z ubieganiem się przez nich o wydanie dokumentu paszportowego - występuje konsul. W celu tym należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa -  bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie).

   Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

   

   

  PASZPORT TYMCZASOWY

  PASZPORT TYMCZASOWY WYDAWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

  ·         osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego sporządzonego w Polsce;

  ·         osobom przebywającym czasowo za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;

  ·         osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych wypadkach związanych z chorobą lub zgonem członka rodziny;

  ·         osobom przebywającym za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;

  ·         osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   

  Dokumenty niezbędne do wydania paszportu tymczasowego:

  ·         1 zdjęcie biometryczne kolorowe: wzór prawidłowego zdjęcia link (https://www.mswia.gov.pl/ftp/pdf/plakat_nowe_zdjecia_do_paszportu.pdf) ;

  ·         czytelnie wypełniony wniosek paszportowy (dostępny w urzędzie);

  -         w przypadku braku numeru PESEL - odpis polskiego aktu urodzenie, a osoby będące w związku małżeńskim także odpis polskiego aktu małżeństwa;

  ·         dokument poświadczający tożsamość oraz obywatelstwo polskie – ważny polski paszport lub dowód osobisty. W przypadku utraty tych dokumentów zalecamy zgłoszenie kradzieży na najbliższym posterunku policji lub żandarmerii w celu uzyskania zaświadczenia z policji francuskiej o zgłoszeniu utraty lub kradzieży dokumentu. Można przedstawić inny dokument zawierający fotografię, jeśli jest się w posiadaniu takiego dokumentu, oraz dodatkowo:

  o   wypełnione zgłoszenie o utracie paszportu i/lub

  o   wypełnione zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (formularze dostępne w urzędzie).

  ·         Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy w związku z chorobą lub pogrzebem członka rodziny przedstawiają dodatkowo dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu w nagłym przypadku (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny);

   

  Należy mieć ze sobą kserokopie wszystkich dokumentów (kserokopie zdjęcia i wniosku paszportowego nie są wymagane).

   

   

   

   

   

   

  • Czy paszport jest gotowy do odbioru można sprawdzić na stronie:

   https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

    

   1. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku.
   2.  Przy odbiorze tego dokumentu przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje (z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy) i zwraca  wnioskodawcy.
   3. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.
   4. Odbioru dokumentu paszportowego wydanego małoletniemu może dokonać jeden z rodziców lub odpowiednio ustanowionych przez sąd opiekunów - po okazaniu swojego dokumentu paszportowego i przedłożeniu do anulowania dotychczasowego dokumentu paszportowego małoletniego. Nieobecność małoletniego powyżej 12 roku życia przy odbiorze paszportu biometrycznego wiąże się z rezygnacją z weryfikacji danych biometrycznych (w tym odcisków palców) zawartych w paszporcie.
   5. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Konsul przesyła dokument paszportowy  pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe - z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu, lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.  Wysłanie nowego paszportu/paszportu tymczasowego następuje po anulowaniu dotychczasowego dokumentu paszportowego (który należy przesłać do konsula). Koszt przesyłki ponosi osoba zainteresowana.

   

  Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

  W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2016 r. poz. 722).

  Osoby wnioskujące o wydanie paszportu, które nie posiadają numeru PESEL lub nie mają pewności, czy numer ten był im nadany, są proszone o dołączenie do kwestionariusza paszportowego wypełnionego formularza - Wniosek o nadanie numeru PESEL WKLEIĆ LINK (https://www.msz.gov.pl/resource/8e61c18d-9a5e-4e30-960a-31a5193c536f:JCR), odpisu polskiego aktu urodzenia oraz odpisu polskiego aktu małżeństwa, jeśli w wyniku jego zawarcia nastąpiła zmiana nazwiska.

   

  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się: wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL.

  Osobom nieposiadającym numeru PESEL można wydać paszport tymczasowy tylko raz (dotyczy także dzieci).  

   

  O nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą - w związku ze sprawą paszportową - występuje konsul. W takich przypadkach nie pobiera się opłaty za tę czynność.

   

  UWAGA:  konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach niż sprawa wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

   

  W celu nadania numeru PESEL do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć:

   

  Link do mapy z zaznaczeniem konsulatu:

  https://www.google.pl/maps/place/79+Rue+Crillon,+69006+Lyon,+Francja/@45.7710917,4.8503543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea8d315ec483:0x1ceb5f30e167c2d8!8m2!3d45.771088!4d4.8525483

   

  Mapka lyońskiego okręgu konsularnego:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: