close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PASZPORTY

 • Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku obowiązują zapisy na spotkania w konsulacie w sprawach paszportowych, prawnych oraz obywatelskich.  Zapisów można dokonać pod adresem www.e-konsulat.gov.pl.

  Pełna informacja dotycząca zasad zapisywania się na spotkania tutaj.

   

  Konsulat Generalny RP w Lyonie wydaje paszporty biometryczne oraz paszporty tymczasowe. Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu zagranicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

   

  W PASZPORTACH BIOMETRYCZNYCH umieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (wizerunek twarzy i odciski palców) oraz numer ewidencyjny PESEL. Dotychczas wydane paszporty zachowują ważność do upływu terminu w nich wskazanego. Nie przedłuża się ważności dokumentów paszportowych. Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przy składaniu wniosku o paszport biometryczny wymagana jest obecność osoby, dla której jest on wydawany. Numer ewidencyjny PESEL, niezbędny do wystawienia paszportu biometrycznego, może zostać nadany za pośrednictwem Konsulatu na podstawie polskiego aktu urodzenia (oraz polskiego aktu małżeństwa - jeśli dotyczy osoby w związku małżeńskim). Paszport biometryczny dla osoby małoletniej do 13-go roku życia ważny jest 5 lat; dla osób powyżej 13-go roku życia - ważny jest 10 lat.

   

  PASZPORT TYMCZASOWY wydaje się:
  - osobom przebywającym zagranicą na czas oczekiwania na wydanie paszportu biometrycznego;
  - osobom przebywającym czasowo zagranicą - na powrót do miejsca stałego pobytu;
  - osobom przebywającym zagranicą w udokumentowanych nagłych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

   

  Paszport dla osoby małoletniej do 13-go roku życia

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego biometrycznego osobie małoletniej (0-13 lat) składają rodzice lub ustanowieni przez Sąd opiekunowie albo jeden z rodziców, lub ustanowionych przez Sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez Sąd opiekuna. Zgoda powinna zawierać poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy lub przez notariusza.
  - przy składaniu wniosku paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat;
  - do wystawienia paszportu biometrycznego dla małoletniego (powyżej 5-go roku życia) konieczne jest posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL.

   

  Dokumenty wymagane do paszportu biometrycznego dla osoby małoletniej:
  - poprzedni paszport, jeśli był wydany (do wglądu i anulowania przy odbiorze nowego);
  - polski akt urodzenia oraz nadany numer ewidencyjny PESEL
  - 1 fotografia (poniżej podane są wymogi);
  - 1 wniosek paszportowy z danymi dziecka (dostępny w Konsulacie) podpisany przez rodziców;
  - pisemna zgoda obojga rodziców (podpisy złożone w obecności konsula, bądź poświadczone przez notariusza lub polski urząd paszportowy);
  Małoletni po ukończeniu 13-go roku życia w ramce wniosku paszportowego pod fotografią składa podpis osobiście (przed ukończeniem 13-go roku życia podpis nie jest składany). Podpis nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.  

   

  Paszport dla osoby dorosłej

   

  Dokumenty wymagane do paszportu biometrycznego dla osób dorosłych:
  - poprzedni paszport (do wglądu oraz anulowania przy odbiorze nowego);
  - 1 aktualna fotografia, a jeśli osoba ubiega się równocześnie o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny - 2

  fotografie;
  - 1 wniosek paszportowy czytelnie wypełniony i podpisany (2 wnioski w przypadku jednoczesnego ubiegania się o paszport tymczasowy na czas

  oczekiwania na paszport biometryczny).
  - podpis składany w ramce wniosku paszportowego nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.
  - do złożenia wniosku o paszport biometryczny niezbędne jest posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL.

   

  INNE WAŻNE INFORMACJE

  Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście.
  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do Urzędu Konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu.
  Paszporty wydaje się wyłącznie na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego (wyjątek stanowi pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka). Oznacza to, że osoby posiadające akt urodzenia lub małżeństwa wydany przez urząd zagraniczny, np. francuski, powinny umiejscowić ten akt w polskim urzędzie stanu cywilnego i uzyskać dokument polski.
  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu w zamian za utracony paszport składa dodatkowo oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu.

  W przypadku, gdy aplikuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu (powołując się na posiadanie obywatelstwa polskiego przez oboje lub jedno z rodziców) konieczne jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.
  W przypadku, gdy osoba wnioskująca o paszport zmieniła dane osobowe (np. w następstwie małżeństwa lub rozwodu), konieczne jest przedstawienie aktualnego polskiego aktu stanu cywilnego, (np. polskiego aktu małżeństwa ze wzmianką o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa, bądź polskiego aktu małżeństwa ze wzmianką o nazwisku noszonym po rozwodzie).

   

  CZAS OCZEKIWANIA
  - na paszport biometryczny wynosi do 8 tygodni.
  - na paszport tymczasowy wynosi do 2 tygodni.

   

  CENNIK OPŁAT PASZPORTOWYCH

  110 EU – paszport biometryczny;
  35 EU – paszport biometryczny dla dzieci do 13-go roku życia;
  330 EU – paszport biometryczny wydany w miejsce paszportu utraconego z przyczyn zawinionych przez posiadacza;
  40 EU – paszport tymczasowy;
  Bezpłatnie – paszport dla osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat.
  Dodatkowa opłata za paszport tymczasowy wystawiony w trybie pilnym (na wniosek występującego o paszport) wynosi 30 EUR.

   

  W związku z wydawaniem przez organy paszportowe w kraju oraz urzędy konsularne paszportu nowego wzoru, dostosowanego do wymogów aktualnie obowiązujących w państwach Unii Europejskiej i wynikającą z tego zmianą dotychczasowych przepisów, fotografie składane wraz z wnioskami paszportowymi muszą spełniać następujące wymogi:
  - wymiary 3,5 x 4,5 cm;
  - wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  - jednolite jasne tło, dobra ostrość;
  - wyraźnie widoczne oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii;
  - bez nakrycia głowy i ciemnych okularów;
  - twarz patrząca na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem i zamkniętymi ustami.
  Z uwagi na wymogi dotyczące składanych fotografii zalecane jest wykonywanie ich w zakładach fotograficznych specjalizujących się w wykonywaniu zdjęć paszportowych.

   

  Na podstawie obowiązującej od 19 lutego 2010 r. ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. Ustaw nr 8, poz. 51, z dnia 19 stycznia 2010 r.) obywatele polscy mają obowiązek wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL.
  Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest zobowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia: doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego zmianę, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

  Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa wyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywający zagranicą termin ten wynosi 4 miesiące.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: